บริษัททีดีเอ็มแอคเค้าท์ติ้งจำกัด

เราคือผู้ให้บริการรับทำบัญชี โดยเราเน้นงานด้านบริการลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผลลัพธ์ของการบริการรับทำบัญชีที่ดีที่สุด บริการประทับใจด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เรายินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำในด้านบัญชี และภาษีอากรเราพร้อมให้บริการรับทำบัญชีในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์, ธุรกิจสุขภาพ และความงาม, และธุรกิจอื่นๆ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ โดยนักบัญชีมืออาชีพ ให้บริการในราคาที่เหมาะสมสำหรับค่าบริการรับทำบัญชีที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วราคารับทำบัญชีของแต่ละที่จะแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบการ ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนได้

บริการรับทำบัญชี และจดทะเบียนครบวงจร

ด้านบริการทำบัญชี

  - ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ เป็นต้น

  - ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ

  - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านบัญชี และภาษี

  - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนจัดทำภาษี และบันทึกบัญชี

  - .ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชี และภาษี โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

  - ปิดบัญชี ส่งงบการเงิน เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า (กรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพื่อการบริหารแบบรายเดือน)

  - จัดทำรายละเอียด (detail) รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น ทะเบียนทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้ เป็นต้น

  - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

  - จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย เป็นต้น

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

  - จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด.1,3,53,54

  - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน

  - จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 (VAT)

  - จัดทำและยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มต่างประเทศ ภพ.36

  - จัดทำและยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบรายปี

  - จัดทำและยื่นงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์ และสรรพากร

  - ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5

  - จัดทำและยื่นแบบภาษีนิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

  - จัดทำและยื่นแบบภาษีนิติบุคคลปลายปี (ภงด.50)

  - จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

  - จัดทำและยื่นแบบเงินกองทุนเงินทดแทน กท.20

  - จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40

  - จัดทำและยื่นแบบเงินปันผล ภงด.2

  - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำรายงานทางการเงิน ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบ