เนื้อหาบทความ

อยากเลิกกิจการ ทำได้อย่างไร

จดเลิกกิจการ

การที่จะยกเลิกกิจการนั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าการจดทะเบียนจัดตั้งเพราะขั้นตอนตามกฎหมายค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งถ้าหากต้องการความสะดวกสบาย จะจ้างให้สำนักงานบัญชีช่วยทำให้ก็สามารถทำได้กิจการทำแค่เพียงเตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆให้ครบถ้วนตามสำนักงานบัญชีแนะนำ และมีหน้าที่เซ็นเอกสาร หรือกิจการที่จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชียื่นภาษีให้อยู่แล้ว ก็ให้ทางสำนักงานบัญชีที่ใช้บริการอยู่นั้น ทำเรื่องจดเลิกกิจการให้ได้เลยเช่นกันถ้าสำนักงานนั้นๆรับทำ บทความนนี้เราจะมาแนะนำวิธีสำหรับคนที่อยากจะลงมือจดเลิกกิจการทำเอง

เมื่อไหร่เลิกกิจการได้

ข้อนี้จะมาแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจดเลิกกิจการ ซึ่งสาเหตุของการเลิกกิจการนั้นมีจากสาเหตุใดบ้าง

1. ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นได้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท และลงมติว่า ต้องการยกเลิกบริษัท โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุม รวมถึงถ้าหากมีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ที่ตกลงเรื่องการชำระหนี้ได้ และยินยอมให้เลิกกิจการได้

2. โดยผลของกฎหมาย หากในข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อเกิดเหตุนั้นขึ้นจริง หรือตั้งบริษัทโดยกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ และเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดตามระยะเวลาดังกล่าว หรือตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด กระทั่งเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว หรือบริษัทล้มละลาย หรือนายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน

3. โดยคำสั่งศาล ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุม ตั้งบริษัท หรือบริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปี นับแต่จดทะเบียนบริษัท หรือหยุดทำการถึง 1 ปีหรือการค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังฟื้นกลับคืน, จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 3 คน

การจดทะเบียนเลิกกิจการอย่างไร

เมื่อกิจการต้องการเลิกกิจการ จะต้องดำเนินการเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งรายละเอียดขั้นตอนการขอเลิกกิจการดังนี้

 • จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารเพื่อให้มีมติพิเศษในการเลิกบริษัท ให้กับ ทุกคนหรือส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง
 • ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • จัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกคน โดยให้ลงมติพิเศษ ต้องให้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
 • หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • จัดทำเอกสารยื่นจดเลิกกิจการ และนำเอกสารไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน

เคลียร์งบการเงินและภาษีส่งสรรพากร

ซึ่งต้องให้นักบัญชีเข้ามาช่วยเป็นผู้จัดทำให้และเจ้าของกิจการไม่สามารถทำเองได้ในส่วนนี้

 • บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องทำงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ จัดทำโดยผู้ทำบัญชีและมีผู้สอบบัญชีอิสระเซ็นรับรองซึ่งต้องเป็นคนละคนกับคนทำบัญชี และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ
 • นำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการภายใน 150 วัน นับจากวันที่เลิกกิจการ
 • นำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากวันที่เลิกกิจการ
 • หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยจะต้องประกาศหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
 • หากมีบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ หรือดอกเบี้ยในงบการเงิน ให้นำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.40 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากวันที่เลิกกิจการ หากมี

แจ้งยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร

วันหลักจากจดทะเบียนเลิกบริษัทเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ พร้อมกับแจ้งเลิกกิจการที่กรมสรรพากร ไปพร้อมกันได้เลย โดยมีเอกสารหลักๆ ดังนี้

 • แบบ ภ.พ.09 จำนวน 4 ฉบับ
 • หนังสือรับรองเลิกกิจการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีทุกคน
 • ภ.พ.01, ภ.พ.01.1 และ ภ.พ.20 ตัวจริง ถ้าหากหายสามารถใช้เป็นใบแจ้งความแทนได้ โดยในใบแจ้งความต้องระบุชื่อบริษัทด้วย
 • หนังสือชี้แจงเหตุผลในการเลิก
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 • ภ.ง.ด.50 ณ วันเลิกกิจการ
 • งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานของกิจการ
 • ภ.พ.30 และใบเสร็จย้อนหลัง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ชำระบัญชีทุกคน
 • ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 และงบการเงินย้อนหลัง

แจ้งเลิกบริษัทกับประกันสังคม

กรณีที่บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับระบบประกันสังคมเอาไว้ จะมีสิ่งที่เราต้องทำ 2 เรื่องหลักๆตามที่กฎหมายมีดังนี้

 • ทำหนังสือแจ้งพนักงานที่จะเลิกจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง และจ่ายค่าชดเชยตามอายุการทำงานในอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • แจ้งเลิกกิจการโดยยื่นแบบ สปส.6-15 การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง

การจดทะเบียนชำระบัญชีสำเร็จ

การจดเสร็จชำระบัญชีจะต้องทำหลังจากที่มีการจดเลิกกิจการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยขั้นตอนในการจดเสร็จชำระบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

 • ออกหนังสือเชิญประชุม
 • ลงประกาศหนังสือพิมพ์
 • ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒ
 • ยื่นสรรพากรเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม

บัญชีอาจไม่ใช้ส่วนที่สำคัญที่สุดของกิจการแต่ก็เป็นส่วนที่ไม่อาจมองข้ามได้เลย หากท่านต้องการสำนักงานบัญชีคุณภาพ ใส่ใจในบริการ และยังมีเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการ บริษัท ทีดีเอ็มแอคเค้าติ้ง จำกัดไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอน หากท่านคิดว่าบทความเรามีประโยชน์ต่อผู้อ่าน ช้วยกันกดไล กดแชร์ เพจของเราได้เลย(TDM Accounting) เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดบทความดีๆจากเรา

ปล.หากมีคำผิดขออภัยด้วยแอดพยายามตรวจดูแล้ว ถ้าผู้อ่าน อ่านถึงตรงนี้ขอบพระคุณที่สละเวลาอ่านบทความของทาง บริษัท ทีดีเอ็มแอคเค้าท์ติ้ง สำนักงานบัญชีคุณภาพ เรามุ่งหวังจะเป็นสำนักงานบัญชีที่ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดโดยมุ่งหวังเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับบริการที่คุ้มค่า ขอบคุณครับแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารเพื่อที่จะได้ไม่พลาดบทความดีๆจากเรา

About

บทความทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีมากยิ่งขึ้น และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากขึ้นเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการรับทำบัญชีกับเรา ถึงฟังชั่นและจุดเด่นที่เราได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานร่วมกันทำให้การบริการลูกค้าทุกท่านเป็นไปอย่างราบลื่นสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บริการรับทำบัญชีของเราไม่เพียงแค่ทำบัญชีเท่านั้นแต่ต้องนำเอาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาให้งานให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานมากที่สุดอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

เวลาทำการ : 09:00 - 17:00 น.
EMAIL : [email protected]
เบอร์โทรติดต่อ : 096-341-6130
LINE : TDM Accounting (line)
FACKBOOK : TDM Accounting (facebook page)