บริการรับจดทะเบียนครบวงจร

บริการรับจดทะเบียนบริษัทจัดตั้ง บริการรับจดทะเบียนบริษัทเปลี่ยนแปลงบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการรวดเร็วด้วยทีมงานมืออาชีพ

ครบจบทุกงานด้านบัญชีและภาษีในที่เดียว

บริการรับจดทะเบียนบริษัทต่างๆเกี่ยวกับบริษัทจำกัด


  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจำกัด

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวน และอำนาจกรรมการบริษัทจำกัด

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนเพิ่มทุน, ลดทุน

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขมูลค่าหุ้น

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัทจำกัด และดวงตราสำคัญของบริษัทจำกัด

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด (ภายในจังหวัด, ข้ามจังหวัด)

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับกรมสรรพากร

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง, เปลี่ยนตัว, อำนาจ ของผู้ชำระบัญชี

บริการรับจดทะเบียนบริษัทต่างๆเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน


  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของสำนักงาน

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด และดวงตราสำคัญ

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี

ค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัทเปลี่ยนแปลงต่างๆ


  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง ค่าบริการรายการละ 500 บาท รายการต่อไปรายการละ 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยอัตราค่าธรรมเนียมอ้างอิงจากกรมพัฒนาธรกิจการค้าโดยตรง

  รับจดทะเบียนอะไรบ้าง สามารถดูอัตราค่าธรรมเนียม คลิ๊ก

หากลูกค้าสนใจติดต่อได้ทันทีในเวลาทำการ พร้อมให้คำปรึกษาฟรี
จันทร์ - ศุกร์ :: 09:00 - 17:00 น.